Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

Катедра „Сестрински грижи“ към Факултет по обществено здраве на Медицински университет- Пловдив с прием в Пазарджик

През м. Октомври 2022 г. се честваха 80 години от създаването на първообраза на Катедрата „Сестрински грижи“ – училището за милосърдни сестри „Княгиня Мария-Луиза“. От 2014 г. Катедрата „Сестрински грижи“ е част от Факултета по обществено здраве (ФОЗ). За трета поредна година към ФОЗ и Катедрата се провежда изнесено обучение на медицински сестри в гр. Пазарджик.
Обучението по специалност Медицинска сестра в Медицински университет – Пловдив е редовна форма, продължава 4 години – 240 кредита и е с общ хорариум 5065 часа. Осъществява се чрез теоретична и клинична подготовка от първи до шести семестър, а през седми и осми семестър се провежда преддипломен стаж с продължителност 40 седмици и 1600 астрономически часа. Изучаваните дисциплини по учебен план са задължителни, избираеми и факултативни.
Обучението по специалността се провежда в учебни корпуси, разположени в базите на Университета на бул. „В. Априлов“ № 15А и бул. „Братя Бъкстон“ № 120 в гр. Пловдив и в гр. Пазарджик на ул. „Неофит Бозвели“ 29. То е подсигурено с необходимата материално-техническа база в съответствие със спецификата на професията.
Лекционния курс по теоретични и практически основи на сестринските грижи се провежда от двама хабилитирани преподаватели. Учебно-практическите занятия (УПЗ) и клиничното обучение се водят от седем главни асистенти, един асистент, двама старши преподаватели и девет преподаватели.
Лекционният курс по основните дисциплини, формиращи сестринските компетенции и професионално поведение се води присъствено и дистанционно в аудиториите на Медицинския колеж.
Практическото обучение на студентите (УПЗ) се провежда в специализирани, съвременно оборудвани кабинети, осигуряващи симулирани условия, близки до реалната клинична среда. Клиничната подготовка се осъществява в реална професионална среда и представлява над 50% от общия хорариум часове.
Завършването на специалността „Медицинска сестра“ към Катедра по сестрински грижи позволява професионално реализация на студентите в звена на болничната и извънболничната помощ, детски ясли, училища, домове за медико-социални грижи, частни фирми и предприятия. Придобиването на ОКС „Бакалавър“ предоставя основа за бъдещо образователно развитие. Факултетът по обществено здраве предлага различни магистърски и докторантски програми, както и възможности за придобиване на специалност към СДО на Медицински университет – Пловдив.
Преподаватели от Катедрата провеждат англоезично обучение на студенти от специалност „Медицинска сестра“ по програма „Еразъм+“ и ЕСМ.
Източник: www.pzdnes.com

Подобни публикации

Back to top button